Ledøje-Smørum Husholdningsforening

Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj

                   

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00

Konfirmandhuset, Flodvej 73E, 2765 Smørum

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til
    et af bestyrelsesmedlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent for 2021.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
     På valg: Lis Jacobsen  – modtager genvalg
                      Jytte Lindstrøm – modtager genvalg
                   Grethe Kaczmarek – modtager genvalg
                   Gunhild Madsen – modtager ikke genvalg  
     Valg af 1 suppleant:

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
     På valg: revisor Ellen Jepsen - modtager genvalg
     Revisorsuppleant: Britt Rasch - modtager genvalg

8.  Eventuelt.

 Kontingentet for 2020 skal være betalt inden generalforsam­lingen, ellers har man ikke stemmeret og er ikke valgbar. Kontingentet, som er kr. 200,- for 2020 kan indbetales hos Jytte Lindstrøm Dyvelåsen 44 i mødelokalet umiddelbart før generalforsamlingen, eller netbank reg. 1551 konto 622 6310.

Senere vil der være et let traktement.
Af hensyn til indkøb er der tilmelding til Generalforsamlingen senest 20.01.2020

Grete Sørensen, tlf. 4465 0463 - e-mail: gs@smoerumnet.dk

Grethe Kaczmarek, tlf. 4119 7711 - mail: grethekacz@gmail.com


Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.