Ledøje-Smørum Husholdningsforening

Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj

Godt nytår!

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 torsdag den 19. januar 2017 kl. 19.00

 Kulturhuset, Flodvej 68, Smørumnedre.

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal                                    fremsendes skriftlig til et bestyrelsesmedlem. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2018 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
     På valg:  Sanne Braae - modtager ikke genvalg
                     Grete Sørensen - modtager genvalg
                     Eli Askbo - modtager genvalg
Valg af 2 suppleant: bestyrelsen foreslår: Ibbi Christoffersen og Ragnhild Flügge 

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
    På valg: revisor Lisbeth Becher
    Revisorsuppleant: Britt Rasch
8. Eventuelt.  

Kontingentet for 2017 skal være betalt inden generalforsamlingen, ellers har man ikke stemmeret og er ikke valgbar. Kontingentet, som er kr. 200,- for 2017 kan indbetales hos Jytte Lindstrøm Dyvelåsen 44, på vedlagte girokort el. netbank reg. 1551 konto 622 6310..Senere vil der være et let traktement.
Af hensyn til indkøb er der tilmelding til Generalforsamlingen
senest d. 12.1.2017 Sanne Braae, tlf. 2343 4426 e-mail: sanne@braae.dk eller

Grete Sørensen, tlf. 4465 0463 - e-mail: gs@smoerumnet.dk 

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen.