Ledøje-Smørum Husholdningsforening

 

 

 

Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj

 

 

NY DATO Generalforsamlng

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

onsdag den 9. februar 2022 kl. 17.00

Konfirmandhuset, Flodvej 73E, 2765 Smørum 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til et af bestyrelsesmedlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

     På valg: Lis Jacobsen – modtager genvalg (for 2 år)
                   Grethe Kaczmarek – modtager genvalg (for 2 år)
                   Ulla Malm – modtager genvalg (for 2 år)
                   Grete Sørensen – modtager genvalg (for 1 år)
                   Judy Jensen – modtager genvalg (for 1 år)

                   Jytte Lindstrøm – modtager ikke genvalg

                   Valg af 2 suppleanter

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
8.  Eventuelt.


 Kontingentet for 2022 skal være betalt inden generalforsam­lingen, ellers har man ikke stemmeret og er ikke valgbar. Kontingentet, som er kr. 200,- for 2022 skal indbetales på netbank reg. 1551 konto 622 6310. Skriv dit navn i rubrikken besked til modtager. Ved indbetaling, i mødelokalet, umiddelbart før generalforsamlingen anmodes det om lige penge.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. person.
Af hensyn til indkøb er der tilmelding til Generalforsamlingen senest 1. februar

Grete Sørensen, tlf. 4465 0463 - mail: gs@smoerumnet.dk

Grethe Kaczmarek, tlf. 4119 7711 - mail: grethekacz@gmail.com


Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.